12.4. ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER
Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
12.1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM
12.1.1. Din-Bilim İlişkisi
12.1.2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
12.1.3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
12.1.4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
12.1.5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
12.2. ÜNİTE: ANADOLU’DA İSLAM
12.2.1. Türklerin Müslüman Olmaları
12.2.2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
12.2.3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
12.3. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
12.3.1. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
12.3.2. Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
12.3.3. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
12.3.4. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
12.4. ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER
12.4.1. Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
12.4.2. İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
12.4.3. Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
12.4.4. Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
12.4.5. Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152
12.5. ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ
12.5.1. Hinduizm
12.5.2. Budizm
12.5.3. Konfüçyanizm
12.5.4. Taoizm
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
12.4. ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER
 
 
 

BU ÜNİTENİN KAZANIMLARI

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.
 Güncel dinî meselelerin çözümü için öne sürülen ilke ve yöntemlerin, İslâm âlimlerinin üzerinde icma ettiği temel esas ve hükümlere ters düşmemesi, bu önerilerin “zarûrât-ı diniye” adı verilen kesin hükümlere aykırı olmaması gibi ilkelere vurgu yapılır.
 İslam’ın ortaya koyduğu çözümlerin temel amacının, insanların can, nesil, akıl, mal ve din emniyetini güvence altına almak olduğuna dikkat çekilir.
 Çözüm önerilerinin fıtrata, yani Allah'ın koyduğu dengeye ve yaratılışa aykırı olmamasına; temel ahlaki değerleri ihlal etmemesi gerektiğine değinilir.
 Sorunların ele alınmasında, farklı uzmanlık alanlarına ve kolektif akla başvurulmasının önemi üzerinde durulur.
12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.
 İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu ilkeler ele alınır.
 İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında “güvenli yaşam” hususuna da değinilir.
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar.
 Yiyecek ve içecekler konusunda “Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesi kapsamında “yasakların sınırlı, helaller alanının ise geniş olduğu” vurgulanır.
 İslam dinine göre yenilmesi ve içilmesi yasaklanmış olan gıdalara örnekler verilir.
 Yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların delillerine ve hikmetlerine yer verilir.
 Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içeceklerin insanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değinilir.
 Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı ile kumar oynamak gibi bağımlılığa neden olan zararlı alışkanlıklara yer verilir.
12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar.
 Otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularına ayrıntıya girilmeden öğrenci seviyesi dikkate alınarak yer verilir.
12.4.5. En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

İcma, helal, haram, mekruh, mübah.

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım