1.5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR
Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
10.1. ÜNİTE: ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
10.1.1. Allah İnancı ve İnsan
10.1.2. Allah’ın Varlığı ve Birliği
10.1.3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
10.1.4. Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
10.1.5. İnsanın Allah İle İrtibatı
10.1.6. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
10.2. HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK
10.2.1. Kur’an-ı Kerim’de Gençler
10.2.2. Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
10.2.3. Hz. Muhammed ve Gençler
10.2.4. Bazı Genç Sahabiler
10.2.5. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
10.3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT
10.3.1. Din ve Aile
10.3.2. Din, Kültür ve Sanat
10.3.3. Din ve Çevre
10.3.4. Din ve Sosyal Değişim
10.3.5. Din ve Ekonomi
10.3.6. Din ve Sosyal Adalet
10.3.7. Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
10.4. ÜNİTE: AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
10.4.1. İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
10.4.2. İslam Ahlakının Kaynakları
10.4.3. Ahlak ve Terbiye İlişkisi
10.4.4. İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
10.4.5. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler
1.5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR
10.5.1. Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
10.5.2. Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
10.5.3. İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
10.5.4. İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
10.5.5. “Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
1.5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR
 
 
 

BU ÜNİTENİN KAZANIMLARI

10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.
 Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir.
 Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır.
10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır.
 Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.
 İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.
10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır.
 İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlarda; Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik mezheplerine yer verilir. Ayrıca Caferilik mezhebine de değinilir, bu mezhebin İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olduğuna vurgu yapılır.
10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

İtikad, mezhep, fırka, tevil.

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım